Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Over onze school

De Wereldweide is de enige Daltonschool in Wezep. Leerlingen leren hier -net als op andere scholen- spelling, rekenen en andere schoolvakken. Als Daltonschool voegen we een unieke aanpak toe die je kind op meerdere vlakken helpt groeien. En als Kanjerschool geven we zelfs nóg iets extra's mee. Namelijk dat samen leren en samen leven hand in hand gaan. Dat durven zijn, van elkaar leren, elkaar aanspreken op gedrag en je bewust zijn van je omgeving. Het zijn onderwerpen die we elke dag, voor ieder kind op zijn eigen niveau, in ons onderwijs verweven. Wilt u dat uw kind met een brede blik de wijde wereld leert kennen? Komt u dan eens kijken op onze kleine gezellige school!

De Wereldweide is een school waar persoonlijke aandacht vooraan staat, we "kind-nabij"-onderwijs geven en de meerbegaafden kunnen deelnemen aan de digiklas. Wij hebben veel kennis in huis en vinden een veilige sfeer met veel structuur heel belangrijk, dit doen we door o.a. gebruik te maken van de Kanjertraining. Vanaf groep 1 wordt er Engels gegeven en vanaf groep 3 is er een keuze tussen Godsdienstles of Humanistisch Vormings Onderwijs.
Wij werken met een continurooster en de ouderbetrokkenheid is zeer groot.

We zijn gericht op de wijde wereld en vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen oriënteren op die wereld. Zowel op deze gedachte als op onderstaande gedachten is de naam "De Wereldweide" gestoeld.

Wereld:
brede blik
naar buiten gericht
ieder mens is gelijkwaardig
we gaan uit van de rechten van het kind

Weide:
grond waarop iets tot bloei komt
speelweide
stukje cultuur
is altijd omheind, dus veilig
stukje van Wezep: Wezep betekent 'Weidebeek"

Boven alles staat voor ons dat een kind zich veilig voelt op school, dat het met plezier naar school gaat en ervaart dat leren leuk is. Daarbij schenken wij bewust aandacht aan de vijf kernwaarden van dalton: Zelfstandig, Samenwerken, Verantwoordelij, Effectief en Reflecteren.De Wereldweide kent kleine klassen en we werken met combinatiegroepen. Hierdoor kunnen we veel individuele aandacht geven aan de kinderen.

Daltononderwijs

De kernwaarden van Dalton-onderwijs zijn: zelfstandigheid, verantwoor-delijkheid / vrijheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid en reflectie ... 

Team

Het team van Daltonschool De Wereldweide is even divers als enthousiast. We vormen samen een professionele groep onderwijskrachten. ... 

Earlybird

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen Engels. Iedere ochtend starten we met een Engels welkom, een liedje. ... 

Kanjertraining

Uiteraard zorgen wij voor een goed pedagogisch klimaat. Goed toezicht op de leerlingen in en buiten de school en het creëren van een goede sfeer ... 

Hoogbegaafdheid

Binnen Stichting Proo zijn er voor meer- en hoogbegaafde leerlingen twee bovenschoolse plusklassen  ... 


Gezonde school

Gezonde leerlingen presteren beter. ...